Dataskyddsbeskrivning för PowerFactorys kundregister

I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

1. Registeransvarig

PowerFactory Nordic Oy Ab (hädanefter "PowerFactory") FO-nummer: 2204249-8 Kaskimäenkatu 7, 33900 TAMMERFORS

2. Ansvarig för upprätthållande av registret

Juha-Pekka Huikuri
Telefon: +358 40 419 09 39
E-post: juha-pekka.huikuri ( at ) powerfactory.fi

3. Registrets namn

Kundregister som baserar sig på PowerFactory:s kundrelationer (“PowerFactory:s kundregister”)

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

 • Hantering och upprätthållning av kundrelationer
 • Leverans, bearbetning, uppföljning samt arkivering av beställningar
 • Utveckling av tjänster och produkter
 • Riktad marknadsföring
 • Tillhandahållande av bättre kundservice och kundupplevelser

5. Registrets datainnehåll

Följande information gällande samtliga registrerade kan behandlas i registret:

 • Företagsnamn, FO-nummer och kundnummer
 • För- och efternamn samt telefonnummer och e-postadress till kontaktpersonerna i företaget
 • Företagets adress- och kontaktinformation (försäljnings-, leverans- och faktureringsadresser, telefonnummer, e-postadress och hemland)
 • Personbeteckningar lagras inte under några som helst omständigheter
 • Köphistorik, bland annat beställda produkter samt leveransinformation
 • Betalningshistorik
 • Användarnamn och lösenord för webbutik (anonymt)

6. Regelmässiga informationskällor

Den enda källan till kundinformationen är användaren själv eller företaget användaren representerar. För direktbeställningar får vi av våra kunder tillgång till konsumentkundens namn, adress och telefonnummer, men vi skapar inget konsumentkundregister eller utnyttjar informationen på något annat sätt än vad som krävs för att följa upp leveransen av beställningen. Kundinformationen behövs endast för att leverera produkten eller produkterna till slutanvändaren.

7. Utlämnande och överföring av information

Personuppgifter utlämnas eller överförs inte till tredje part eller till länder utanför EU eller EES.

8. Registrets skydd och plats

Den elektroniskt behandlade informationen i registret skyddas av brandväggar, lösenord och andra allmänt accepterade tekniska medel inom området för informationssäkerhet. När registerinformation lagras på molnservrar säkerställs hårdvarans fysiska och digitala säkerhet sakenligt. Den registeransvarige säkerställer att endast anställda vid PowerFactory som behöver bearbeta kunddata, såsom försäljnings-, lednings- och marknadsföringspersonal, har tillgång till kundregistret. Vår personal är utbildad till att hantera informationen på ett säkert och konfidentiellt sätt och är bundna av tystnadsplikt vad beträffar behandling av kunddata.

9. Inspektions-, förbuds- och korrigeringsrätt

På kundens begäran kan data relaterad till denne ändras eller raderas från PowerFactory:s system. Borttagningsprocessen är irreversibel och vi kan inte återställa personlig information som har raderats. Om en person vill verifiera de personuppgifter som skrivits om denne, eller kräver att de ändras eller raderas, bör begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige be den sökande bevisa sin identitet. Den registeransvarige besvarar den sökande inom den tidsfrist som anges i EU:s dataskyddsförordning, dvs. inom loppet av en månad.

10. Lagringsperiod för data

Vi behåller kundinformation endast under tiden för kundrelationen. För övrigt kan viss information bevaras under en längre period i den utsträckning som detta är nödvändigt för att följa rättsliga förpliktelser, såsom efterlevnad av bokföringslagen.

11. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

PowerFactory utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra på denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på vår webbplats. Ändringar kan också basera sig på förändringar i lagstiftningen. Om du anser att behandlingen är bristfällig eller olaglig har du rätt att framföra klagomål till dataskyddsmyndigheten.